Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van BodySkills ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van BodySkills en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Leveringsvoorwaarden

 

1   Algemeen
1.1           Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Body Skills.

1.2           Onder “klant” wordt verstaan: iedere (rechts) persoon die (al-dan-niet) tegen betaling lessen en/of producten afneemt van Body Skills.

1.3           Onder “les” wordt verstaan: paaldanslessen, Aerial Yoga lessen, Bungee Super Fly lessen en workshops alsmede alle overige door Body Skills verzorgde lessen, cursussen en workshops.

1.4           Onder “contactpersoon” wordt verstaan de (rechts) persoon die namens een groep deelnemers een workshop boekt.

1.5           Met de (online) inschrijving en/of betaling voor lessen en/of producten  verklaart de klant zich akkoord met de leveringsvoorwaarden van Body Skills.

1.6           Deelname aan lessen, workshops en overige diensten geschiedt volledig voor risico van klant. Door akkoord te gaan met de leveringsvoorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van dit eigen risico en het te aanvaarden. Voor letsel en of schade tijdens een les of daarbuiten, in welke hoedanigheid ook, aanvaardt Body Skills op geen enkele wijze aansprakelijkheid.

1.7           Verlies of beschadigingen door klant toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende zaken) van Body Skills zullen in alle gevallen verhaald worden.

1.8           Het gebruik door cursisten van beeld- en/of geluidsdragers in de ruimste zin des woords ( foto-, videocamera’s, waarbij inbegrepen mobiele telefoons/ tablets, etc) is op de leslocatie toegestaan voor eigen gebruik. Deze toestemming kan door Body Skills zonder opgaaf van redenen worden ingetrokken.

1.9           Bezoekers ( klanten, gasten, en anderen) dienen zich te houden aan de huisregels van de door Body Skills gebruikte locatie. Daarbij dienen zij aanwijzingen van personeel en/of directie (stipt) op te volgen. Het geen gehoor geven aan dit artikel kan leiden tot verwijdering uit de locatie.

 

2       Lessen en lidmaatschap
2.1           Body Skills biedt lessen aan in de vormen :  “losse les”, “strippenkaart”,  “lidmaatschap met abonnement” of “workshop”.

2.2           Body Skills zorgt voor goed gekwalificeerde instructrices.

2.3           Inschrijving vindt plaats door middel van het (volledig) invullen van het inschrijfformulier,  via Body Skills te verkrijgen.

2.4           De inschrijving is definitief na  bevestiging van ontvangst van het inschrijfformulier door Body Skills.

2.5           Het verschuldigde lesgeld voor de af te nemen les(sen) en workshops dient voor aanvang van de (eerste) les volledig voldaan te zijn.

2.6           Losse lessen, workshops, strippenkaarten en lidmaatschappen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.7           Abonnementskosten zijn steeds per vooruitbetaling verschuldigd, voorafgaand aan de eerst volgende periode.

2.8           Wanneer klant zich niet houdt aan de betalingsvoorwaarden (art. 2.5, 2.6, 2.7) behoudt Body Skills zich het recht voor de klant in de les te weigeren tot aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

 

3       Workshops
3.1           De contactpersoon die de workshop boekt, namens een groep deelnemers, is verantwoordelijk voor betaling van het volledige workshop-bedrag.

3.2           Als de contactpersoon akkoord gaat met deze leveringsvoorwaarden dan volgt hieruit dat alle deelnemers door contactpersoon op de hoogte zijn gesteld van de leveringsvoorwaarden van Body Skills en ermee akkoord zijn.  

3.3           De Workshop is definitief geboekt als het boekingsformulier door Body Skills is ontvangen en contactpersoon hiervan bevestiging heeft ontvangen.

3.4           Opties op een workshop-datum en tijd zijn, tenzij anders vermeld, een week geldig. Na deze week vervalt de optie automatisch en is de beoogde datum en tijd niet langer gereserveerd als er geen definitieve boeking heeft plaatsgevonden.

3.5           Wanneer contactpersoon niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt Body Skills zich het recht voor om de workshop te annuleren.

 

4       Betaling
4.1           Na inschrijving en bevestiging is de klant het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling dient ten laatste 48 uur voor aanvang van de eerste les of workshop te hebben plaatsgevonden.

4.2           Betaling van lesgelden geschiedt, tenzij anders overeengekomen, door middel van SEPA-automatische incasso

4.3           Indien de betalingsplichtige afziet van SEPA-automatische incasso dient betaling, in geval van abonnementen, vóór de eerste van de maand te geschieden.

IBAN NL 31 TRIO 0197 9892 84 ten name van Body Skills te Heemskerk.

Bij lessen dient vermeld te worden: BEGINNERSCURSUS + NAAM CURSIST

Bij workshops dient vermeld te worden: WORKSHOP + NAAM CONTACTPERSOON

Bij strippenkaart dient vermeld te worden : STRIPPENKAART + NAAM CONTACTPERSOON

In geval van niet-abonnementslessen en/of diensten geldt de in 4.1 genoemde betalingstermijn.

4.4           Na de beginnerscursus wordt een abonnement direct (van wetswege) afgesloten voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is (ook van wetswege) 30 dagen, ingaande op de 1e dag van de kalendermaand volgend op de dag van opzegging. Zie ook 5.2

4.5           Wanneer klant niet voldoet aan de betalingsverplichtingen behoudt Body Skills zich het recht voor om de klantdienst te weigeren.

4.6           Klant dient zorg te dragen voor stipte en probleemloze betaling.

4.7           Restitutie van betaald lesgeld en/of boekingsbedragen is niet mogelijk, behoudens de in artikel 5.1 vermeldde percentages.

4.8           Electronische betaling op de locatie is niet mogelijk.

 

5      Annulering en Opzegging
5.1           Annulering door klant of contactpersoon is mogelijk. Indien klant of contactpersoon besluit tot annulering van de cursus of workshop dan geldt het volgende:

  1. Annulering langer dan 4 weken voor aanvang van de eerste les, of de workshop: klant of contactpersoon is niet tot enige betaling verplicht.
  2. Annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de eerste les of de workshop: klant of contactpersoon is gehouden 50% van het lesgeld of boekingsgeld te voldoen.
  3. Annulering korter dan 48 uur voor aanvang van de eerste les of de workshop: klant of contactpersoon is gehouden 100% van het lesgeld of boekingsgeld te voldoen.
  4. Voor workshops ten behoeve van vriendinnen- / vrijgezellen-  en/of  bedrijfsfeesten dient zo snel mogelijk doch uiterlijk 4 weken voor aanvang een overeengekomen aanbetaling te zijn voldaan.
  5. Voor lessen die vallen onder een abonnementsvorm of ná de eerste les van de beginnerscursus geldt als “tijdige afmelding” uiterlijk 4 uur voor aanvang van de les. Voor afmelding korter dan 4 uur voor lesaanvang zie verder onder Artikel 6.

5.2           De opzegtermijn voor ieder abonnement is dertig dagen ingaande op de 1e dag van de eerstvolgende kalendermaand.

5.3           Bij uitval van deelnemers voor een workshop dient hierover door contactpersoon uiterlijk 24 uur van te voren melding te zijn gemaakt bij Body Skills.

Vermindering van het  boekingsbedrag is mogelijk naar rato van het uiteindelijke aantal deelnemers. Echter nooit lager dan het totaalbedrag van een workshop voor 6 personen.

5.4           Annuleringen korter dan 24 uur van tevoren leiden niet tot vermindering van het totaal bedrag van de workshop.

5.5           Body Skills mag de cursus of workshop, als daarvoor gegronde redenen

zijn, annuleren. Onder gegronde redenen valt te verstaan; te weinig cursisten, langdurige ziekte, overmacht situaties, etc. Bij annulering door Body Skills voor aanvang van de cursus of workshop heeft klant recht op volledige terugbetaling van het betaalde les- of boekingsgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan wordt het lesgeld naar rato van het aantal nog niet genoten lessen terugbetaald.

5.6           Klant wordt in de gelegenheid gesteld om door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) gemiste lessen in te halen. Hierover besluit Body Skills na overleg met klant.

5.7           Voor lessen aan kinderen waarvoor een jaarbedrag (met korting ten opzichte van maandabonnementen) is betaald geldt dat geen restitutie plaatsvindt bij het niet of niet volledig aanwezig zijn gedurende het betaalde seizoen.

5.8           Voor kinderen waarvoor een maandabonnement is afgesloten gelden dezelfde opzegvoorwaarden als bij volwassenen, genoemd onder 5.2

5.9           Voor kinderen waarvoor een maandabonnement is afgesloten gelden dezelfde inhaal regels als voor volwassenen, genoemd onder 5.6

 

6       Verzuim en vakantie
6.1           Body Skills is gesloten op officiële feestdagen.

6.2           Tijdens vakantieperioden behoudt Body Skills zich het recht voor om een beperkt lesrooster te hanteren zonder dat dit zal leiden tot vermindering van lidmaatschapskosten.

6.3           Onder verzuim wordt verstaan het zonder vooraankondiging niet aanwezig zijn in een les, alsmede het zonder reden (als genoemd in artikel 5.5) afwezig zijn.

6.4           Verzuimde lessen kunnen niet worden ingehaald. Restitutie van lesgeld van verzuimde lessen vindt niet plaats.

6.5           Lessen waarvoor tijdig afmelding heeft plaatsgevonden als genoemd in Artikel 5.1.5,  kunnen tot 30 dagen na lesdatum ingehaald worden. Lessen die alsdan niet zijn ingehaald vervallen.

6.6           Abonnementen kunnen in geval van overmacht situaties (als genoemd in artikel 5.5) voor bepaalde tijd bevroren worden. In deze bevriezingsperiode blijft de verplichting bestaan het abonnementsgeld te voldoen. De bevriezingsperiode wordt aan het einde van de contractperiode toegevoegd.

 

7       Persoonsgegevens & Privacy
7.1           Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld.

7.2           Body Skills verzamelt persoonsgegevens van haar klanten uitsluitend ten behoeve van haar financiële- en ledenadministratie. Waar deze gegevens op door derden beheerde data-opslag worden vastgelegd en/of verwerkt, ziet Body Skills er op toe dat dit geschiedt conform de geldende AVG. Hierover is Body Skills in bezit van schriftelijke bevestiging van betrokken derden.

7.3           De door Body Skills vastgelegde persoonsgegevens worden per definitie niet voor andere doeleinden met derden gedeeld.

7.4           Beeld- en geluidmateriaal waarop registraties van optredens, lessen, feesten en andere activiteiten waarbij Body Skills-leden herkenbaar in beeld zijn worden niet openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming.

7.5           Bij inschrijving wordt uw emailadres toegevoegd aan de mailinglijst van Body Skills, waardoor klant of contactpersoon nieuwsbrieven kan ontvangen. Indien ongewenst kan afmelding te allen tijde plaatsvinden door het sturen van een emailbericht naar info@bodyskills.nl.

 

8      Overige 
8.1           De door Body Skills gegeven lessen en de tariefstelling daarvan zijn uitsluitend voor “persoonlijk gebruik”. Commercieel gebruik voor eigen gewin gedurende de cursustermijn leidt direct en zonder voorbehoud tot de verplichting door klant aan Body Skills te voldoen de commercial-fee van € 350,- per situatie. Body Skills behoudt zich het recht voor naast deze commercial-fee een schadeclaim in te dienen voor inkomstenderving.

8.2           Onder commercieel gebruik wordt ook verstaan het tegen vergoeding geven van lessen en workshops in de privésfeer.

8.3           Prijswijzigingen en wijzigingen in deze leveringsvoorwaarden worden tijdig kenbaar gemaakt op de website van Body Skills.

8.4           In gevallen waarin door deze leveringsvoorwaarden niet is voorzien beslist Body Skills.